fresh menu leftfresh menu right

logo_katv

Ra?unovodstvo:  05 3811 510
Vzdrževanje KDS:  081 602 800
Novi priklju?ki:  081 602 800
Marketing:  marketing@tvtmin.si
Videostrani in mali oglasi: videostrani@tvtmin.si

 

trio_ball

Dežurna služba

dezurnitelefon.jpg

Novice iz Tolmina

Spored Novic

TOREK: ob 20:00
SREDA: ob 8:30 in 18:00
?ETRTEK: ob 22:30
PETEK: ob 16:00
SOBOTA: ob 14:00

Obvestila

Obvestilo

V televizijsko programsko shemo je bilo dodanih 21 novih programov od tega 17 v HD tehnologiji. Na nekaterih napravah bo za vnos novih programov potrebeno ponovno zagnati iskanje programov. Posledi?no se bo vrstni red programov spremenil. V primeru težav nas pokli?ite na 081 602 800.

 

Obveš?amo vas tudi bodo naslednji tv programi spremenili na?in oddajanja in bodo vidni samo na napravah katere podpirajo mpeg4 video kodiranje. Na starejših SD sprejemnikoh žal sprejem teh programov ne bo ve? možen. Na HD sprejemnikih in televizorjih z vgrajenim sprejemnikom ne bo nobene spremembe.

MKTV, BN TV, HAYAT PLUS, RTS SVET, HRT 1, HRT 2, OBN, TRAVEL, NGC WILD.

 

Anketa

Kako ocenjujete delo KA-TV?
 
O nas
Ponedeljek, 03 Maj 2010 13:01


Zgodovina

Za?etek izgradnje omrežja KA-TV Tolmin sega v leto 1989 s ciljem, da bi sprejemanje televizijskega signala iz posameznih neštetih anten v mestu združili v eno, skupno anteno ter ga posredovali interesentom v Tolminu. Na podstrešju in strehi stanovanjskega bloka na naslovu Prekomorskih brigad 8 je bila takrat postavljena prva sprejemno-oddajna postaja na Tolminskem, ki je za?ela po novem kabelskem omrežju prenašati 12 TV-programov.

Novo dejavnost je pod svoje okrilje vzela tedanja Stanovanjska skupnost Tolmin, ki je upravljala z družbenim stanovanjskim fondom, v katerem je bil tudi omenjeni stanovanjski blok. Kabelsko TV-omrežje je bilo najprej napeljano v bližnjo sosesko ulice Prekomorskih brigad in je kmalu doseglo 200 priklju?kov, do leta 1995pa se je že razširilo po celotnem mestu Tolmin ter Zatolminu in Žab?ah.

Organiziranost
V letu 1993 je bil zaradi obvladovanja nagle rasti naro?nikov ustanovljen 5-?lanski odbor za upravljanje kabelskega distribucijskega sistema (KDS), ki je v okviru Stanovanjskega podjetja Grad Tolmin deloval vse do leta 1997, ko je število naro?nikov doseglo 1050 priklju?kov.

KDS Tolmin je po tranziciji Stanovanjskega podjetja Grad v Grad d. o. o. v letu 1997 ostal zunaj njegovih okvirov, zato je bilo treba nujno za?eti s postopkom ustanavljanja samostojne gospodarske družbe v skladu s takratno zakonodajo. Tako je zaradi svoje specifi?ne dejavnosti in lastniške strukture takratnih 451 soustanoviteljev naro?nikov, med katerimi so bili tudi Ob?ina Tolmin, Alpkomerc Tolmin, Gimnazija Tolmin ter Dom upokojencev Tolmin, julija 1997 ustanovilo neprofitni Zavod za razvoj kabelsko-satelitskega televizijskega sistema, krajše KA-TV Tolmin.

Upravljanje in vodenje KA-TV Tolmin

Upravljanje zavoda
Svet zavoda, ki šteje devet ?lanov, je najvišji organ upravljanja in ga vodi predsednik sveta. V svetu so s petimi ?lani zastopani predstavniki ustanoviteljev naro?nikov, po enega ?lana imata Ob?ina Tolmin in Krajevna skupnost Tolmin, prav tako pa tudi (izmeni?no na zaporedne mandate) Krajevna skupnost Zatolmin in Krajevna skupnost Poljubinj. Svojega predstavnika v svet dolo?ijo še delavci oziroma sodelavci KA-TV Tolmin. Mandat ?lanov sveta traja štiri leta.

Vodenje zavoda
Zavod vodi in zastopa direktor, ki je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta.

Programski svet
Po sprejetju statuta Zavoda KA-TV Tolmin 15. decembra 1997 svet zavoda imenuje šest?lanski programski svet za dobo štirih let. ?lana programskega sveta sta tudi predstavnik sveta zavoda in predstavnik Ob?ine Tolmin. Pristojnosti programskega sveta so: odlo?anje o produkciji in prenosu TV-programov v kabelski sistem, predlaganje in pripravljanje programskih vsebin, skrb za pravilno rabo slovenskega jezika in drugo.

Širitev omrežja
Po zaklju?eni prvi fazi postavljanja omrežja, ko je bila v letu 1996 prelocirana tudi prva sprejemno-oddajna postaja s Prekomorskih brigad 8 v prostore podjetja Grad d. o. o. na Prešernovi 4 ter sta se omrežju priklju?ila še Poljubinj (2001) in Modrej (2005), je bil za prenos signala do njiju uporabljen opti?ni kabel na relaciji Most na So?i–Tolmin, ki ga je KA-TV Tolmin položila v letu 2000.

KA-TV Tolmin je kot takratni dominantni TV-distributer v Zgornjem Poso?ju v letu 2000 pripravila projekt širitve omrežja tudi v ob?ine Kobarid, Kanal ob So?i in Bohinj, vendar kljub resnim nameram dlje od na?rtovanj ni prišla zaradi preobsežno zastavljene zasnove. V njen interesni prostor je pri?ela vdirati druga telekomunikacijska ponudba (SiOL, T-2, Amis in drugi), ki je do leta 2007 ustavila njeno širitev.

KA-TV Tolmin je svojo ponudbo obogatila z razširitvijo TV-programskega paketa na 60 programov v analogni in digitalni razli?ici, s štirimi programi v visokolo?ljivostni oz. HD verziji, ki jih omogo?a opti?na povezava z oddajnim centrom v Novi Gorici, ter z uvedbo kabelskega interneta in internetne VoIP telefonije v posameznih paketih oziroma troj?kih prek ponudnika širokopasovnih povezav SoftNet d. o. o. iz Ljubljane. Na ta na?in je za?ela ponovno pridobivati nove naro?nike in vzbujati zanimanje za nove storitve po vsej ob?ini in zunaj nje.

Interni program TV Tmin
Posebnega zanimanja je v naši ponudbi deležen naš nepogrešljiv interni program TV Tmin, ki deluje že od leta 1994 in z vsakotedenskimi oddajami v domove naših naro?nikov prinaša aktualno lokalno dogajanje. Med vsebinami so poleg krajevnih, športnih, kulturnih in drugih vesti tudi prenosi sej Ob?inskega sveta Ob?ine Tolmin. Interni kanal interesentom ponuja tudi svoje videostrani, kjer so objavljeni brezpla?ni mali oglasi ter pla?ljive komercialne vsebine, obvestila in druge objave.

Spletna stran
Na naši novi spletni strani lahko naro?niki in drugi interesenti poiš?ete vse, kar vas zanima o nas in naši ponudbi, ter najdete neposredno pot do nas in naših storitev. Ponujena spletna anketna podstran  je namenjena vašim ocenam našega dela in nam bo v pomo? pri razvoju KA-TV Tolmin po vaši meri.

Cilji
Naša osnovna cilja sta zagotavljanje prenosa kakovostnega TV-signala ter oblikovanje ?im bolj sodobne programske in internetne ponudbe za svoje naro?nike. Obenem si na KA-TV Tolmin prizadevamo razširiti svoje omrežje po celotni ob?ini Tolmin, saj ostaja velik del njenega obmo?ja nepokrit s katerokoli telekomunikacijsko storitvijo sodobnega ?asa.

 

Napovednik novic

Napovednik za 20.Marec

Napovednik : Glasbena šola Tolmin letos praznuje 70 let delovanja. Analiza odgovorov o parkiranju v Tolminu. Invalidsko podjetje Posočje z novim rastlinjakom.

Mali oglasi

Prodam

Ugodno prodam malo rabljeno mizo za kuhinjo ali dnevno sobo,
velikosti 1,10 x 0,75 m + podaljšek 0,40 m.
Tel številka: 051 339 381

Najavljeni izpadi

 

Ni najavljenih izpadov.

Info

Info

V primeru kakršnega koli vprašanja nam lahko pošljete sporo?ilo na e-mail naslov info@katv-tolmin.si ali pokli?ete na tel. 081 / 602 - 800. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem ?asu.

Facebook KA-TV Tolmin